1421 Cedar Grove Plantation Drive Savannah, GA 31419